Cyśka

20 tekstów – auto­rem jest Cyśka.

Jak to się dzieję, że ludzie którzy nas nie znają, wiedzą więcej o nas niż my sa­mi?? I to jeszcze znają dokład­nie Two­je wzlo­ty i upad­ki. Nie wspomnę o tym, że zaz­droszczą Ci cze­goś, a nie do­ceniają to co mają w za­sięgu swoich rąk 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 sierpnia 2012, 12:32

-...I co Ty wiesz o zabijaniu?
-Ty­le co Ty, o miłości Drogi. 

myśl • 4 października 2011, 17:34

-Mam kochanka.
-Ale jak to?
-Ale to nic ta­kiego, tyl­ko rozmawiamy.
-A mąż? Jak Ty so­bie to wyob­rażasz! Dzieci masz...
-To nap­rawdę tyl­ko roz­mo­wy telefoniczne...

*Od te­go się to zaczyna... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 stycznia 2011, 01:44

Ciężko nam dojść do siebie po wiel­kim roz­sta­niu, często człowiek od­puszcza so­bie i od­da­je życie w dob­re ręce u góry... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 stycznia 2011, 12:07

Cza­sem, gdy coś tra­cimy i próbu­jemy iść nową drogą, często kończy się to dep­resją, spo­wodo­waną przez silną więź do tej osoby. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 stycznia 2011, 22:21

Cza­sem wolę uciec stąd nie bacząc na nic, niż męczyć się z nadzieją że to ko­niec. Niszczy­liśmy to spraw­nie ra­zem, a te­raz nie pot­ra­fisz na­wet przełknąć śli­ny z myślą, że to w ten sposób się zakończyło... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 grudnia 2010, 22:35

Gdy człowiek czu­je, że jest szczęśli­wy jest to często początek końca... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 grudnia 2010, 19:48

Gdy przechodzi obok mo­jego do­mu, to tak bi­je od niej miłością i ciepłem, że na­wet śnieg pod­da­je się i to­pi pod jej de­likat­ny­mi stopami...

*Tyl­ko dlacze­go nie pot­ra­fisz dos­trzec, że ta miłość jest Tyl­ko dla Ciebie? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 grudnia 2010, 16:17

Ty- wy­luzo­wany, za­baw­ny, de­likat­ny chłopak.
Ja- wy­rozu­miała, uczu­ciowa, zwa­riowa­na dziewczyna
My- za­kaza­ny owoc, który nam sma­kuje naj­le­piej, jes­teśmy ra­zem opęta­ni cho­ciaż wiemy, że nie wol­no nam to i tak kocha­my się najmocniej.

*Już wiem, będziesz obok mnie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 listopada 2010, 12:17

Cza­sem, gdy jes­teś obok mnie i de­likat­nie muśniesz dłonią po biod­rze, zu­pełnie przy­pad­kiem... Budzisz we mnie te pożąda­nie, które zgasło jak wy­jechałeś i nie da­wałeś oz­nak życia. A te­raz znów kiełku­je i to zu­pełnie two­ja wi­na, bo zaw­sze chcesz być w cen­trum uwa­gi prze­ze mnie.

*wie­cznie zakochana. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 lipca 2010, 12:59

Cyśka

Raz zaznam szczęścia, raz smutku, ale dlaczego nie mogę mieć Ciebie już Tylko dla siebie?

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cyśka

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność